SGCสบขุ่น

Update หน้างานบ้านสบขุ่น ประชุมประจำเดือนหมู่บ้านสบขุ่น

วัน อาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563

ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้านสบขุ่น

วาระเสนอที่ 1 ประชาคมและชี้แจงรายละเอียดการเปิดรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่5/63 พื้นที่ ขยายเพิ่ม 150 ไร่ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 – วันที่ 30 มกราคม 2563

วาระเสนอที่ 2 การเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 – วันที่ 30 มกราคม 2563

วาระเสนอที่ 3 การรับมือกับภัยแล้ง ในปี่ 2563 ให้เกษตรกรเตรียมการรับมือภัยแล้งในปี2563 และไฟป่า

แนวทางรับมือ หาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ทำแนวป้องกันไฟป่า ในแปลงของเกษตรกรทุกแปลง

Comment here