SGCเหนือ 2 [ลำปาง-พะเยา]

Update : รายงานความคืบหน้างานโครงการพื้นที่ลุ่มน้ำวัง จ.ลำปาง วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

#ช่วงเช้า

เจ้าหน้าที่ทีมงานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ ลงพื้นที่บ้านเลาสู เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรีนนบ้านเลาสู โดยได้ร่วมสนับสนุนของเล่น อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับร่วมผู้ปกครอง เเละนักเรียนโรงเรียนบ้านเลาสูในครั้งนี้ด้วย

#ช่วงบ่าย

พบกับผู้นำเเละสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ติดตามการดำเนินงานในประเด็นต่างๆดังนี้

1. ติดตามการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องปั่นไฟ เครื่องสีกาแฟเชอร์รี่ เครื่องขัดเมือก ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ เพื่อรองรับการดำเนินงานของกลุ่มในการรับซื้อผลผลิตกาแฟเชอร์รี่ เข้าสู่กระบวนการแปรรูป

2. กำหนดพื้นที่โรงตากกาแฟ เเละกลุ่มสมาชิกจะดำเนินการก่อสร้างโรงตากกาแฟกะลาเพื่อรองรับกระบวนการแปรรูปในลำดับต่อไป

3. วางแผนการรับซื้อผลผลิตกาแฟเชอร์รี่ของสมาชิกกลุ่มเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เนื่องจากผลผลิตอยู่ในช่วงเหมาะสมที่จะเก็บเกี่ยวเเล้ว

next step

1. ติดตามแนวทางการซื้อขายกาแฟกะลา ร่วมกับ บริษัท CP Retailing

2. นัดหมายสมาชิกกลุ่มประชุมหาข้อตกลง เงื่อนไขการรับซื้อเเละการบริหารงานกลุ่ม เพื่อรองรับกระบวนการทำงานในโรงแปรรูป

2 ติดตามกระบวนการก่อสร้างโรงตากกาแฟกะลาในพื้นที่

Comment here