SGCขอนแก่น

Update: กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันที่ 16 มกราคม 2563 รายงานจากพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ

Update: กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันที่ 16 มกราคม 2563
รายงานจากพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ
1.กลุ่มงานมะพร้าวน้ำหอม(พืชมูลค่าสูง)
-สำรวจเก็ยข้อมูลมะพร้าวน้ำหอมประจำเดือน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จำนวน 91 ราย
ประชาการมะพร้าวรุ่นที่ 1 จำนวน 3,617 ต้น
ประชากรมะพร้าวรุ่นที่ 2 จำนวน 3,941 ต้น
เก็บข้อมูลการไห้น้ำ การกำจัดวัชพืชในแปลง การไห้ปุ๋ย เก็บข้อมูลรายได้ในแปลง
-เก็บข้อมูล แหลน้ำในแปลงมะพร้าวรุ่นที่ 1 จำนวน 49 ราย
 มีระบบน้ำ 1 แห่ง จำนวน 15 ราย
 มีระบบน้ำ 2 แห่ง จำนวน 22 ราย
 มีระบบน้ำ 3 แห่ง 12 ราย
 • เสี่ยงภัยแล้ง ใน 2-3เดือนนี้ 5 ราย 
แหลน้ำในแปลงมะพร้าวรุ่นที่ 2 จำนวน 42 ราย 
มีระบบน้ำ 1 แห่ง จำนวน 15 ราย  
มีระบบน้ำ 2 แห่ง จำนวน 22 ราย 
มีระบบน้ำ 3 แห่ง 12 ราย
• เสี่ยงภัยแล้ง ใน 2-3 เดือนนี้จำนวน 5 ราย
แนวทางการแก้ไขและรับมือกับภัยแล้ง
1.ลดกความถื่ในการให้น้ำ และ ลดกิจกรรมเสริม ในแปลงมะพร้าว
2.จัดหาเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมากักเก็บไว้
3.พัฒนาแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
4.จัดหาแล่งน้ำแห่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อเป็นการแก้ไขระยะยาว

Next step เตรียมข้อมูลงานประชาคมประจำปี ในวันที่ 18 มกราคม 2663

 รายงานจากพื้นที่ จ.ขอนแก่น ทีมภาคอิสาน1

Comment here