SGCเหนือ 2 [ลำปาง-พะเยา]

โครงการพัฒนาความยั่งยืนลุ่มน้ำยม จ.พะเยา วันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

Update : รายงานความคืบหน้า กลุ่มงานด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เหนือ 2 (พื้นที่ลุ่มน้ำยม) จ.พะเยา

วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

เจ้าหน้าที่ทีมงานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ ลงพื้นที่บ้านดอนไชยป่าเเขม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา พบกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ บ้านดอนไชยป่าเเขมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพเเบบไม่พลิกกอง (สูตรวิศวกรรมเเม่โจ้ 1) ร่วมกับคณะกรรมการเเละสมาชิกกลุ่มร่วมกันผลิตปุ๋ยในครั้งที่ 2

2. ประชุมประจำเดือน มกราคม /2563 ร่วมกับคณะกรรมการเเละสมาชิกกลุ่ม

2.1 ชี้เเจงโครงสร้างกลุ่มฯ เเละรายชื่อคณะบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อดำเนินการจดจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ บ้านดอนไชยป่าเเขม

2.2 ชี้เเจงหลักการบริหาร การปันผลกองทุนกลุ่ม ให้กับสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกเข้าใจโครงสร้างของกระบวนการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ

2.3 เน้นย้ำกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามหลักการของ (สูตรวิศวกรรมแม่โจ้ 1) ให้กับสมาชิกเพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย

2.4 สนับสนุนการจัดตั้งโครงการธนาคารใบไม้ในหมู่บ้าน เพื่อรับซื้อเศษใบไม้เข้ากลุ่มฯ เป็นปัจจัยในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

2.5 รับสมัครสมาชิก เข้าร่วมโครงการปลูกพืช (ไผ่ กาแฟ) เพิ่มพื้นที่สีเขียว รุ่นที่ 2/2563

2.6 แลกเปลี่ยน/ตอบคำถาม

next step

1. ติดตามกระบวนการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ แปรรูปปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ บ้านดอนไชยป่าเเขม

2. ติดตามกระบวนการการผลิตของกลุ่มโดยเน้นย้ำ การรดน้ำควบคุมความชื้น อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพตามสูตรวิศวกรรมเเม่โจ้ 1

3. นำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากกระบวนการผลิต ไปตรวจสอบคุณภาพเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนากลุ่มเเละสร้างเเบรนด์กลุ่มต่อไป

Comment here