SGCเหนือ 3

แปลงทดสอบข้าวโพดหลังนา

โครงการร้อยใจรักษ์_ห้วยส้าน
วันที่ 13 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2563 อสพ.ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ ได้ปฎิบัติการลงพื้นที่แปลงข้าวโพดทดสอบจำนวน 3 ไร่ ณ บ้านเมืองงามใต่ ซึ่งได้ทำการประสานการดูแลจัดการแปลงในเรื่องการให้น้ำ ให้ปุ๋ย และใช้เคมีภัณฑ์ในการฆ่าหนอนกระทู้ ซึ่งกำลังเริ่มทำลายต้นข้าวโพด พร้อมกำจัดวัชพืชในแปลงไปพร้อมกัน

ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ได้ลงประสานติดตามการวางแผนหยอดเมล็ดข้าวโพดในแปลงทดสอบ 38 ไร่ ภายใต้การดูแลของฝ่ายเกษตรโครงการร้อยใจรักษ์ ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดปัญหาเรื่องน้ำในการผันข้าวแปลง ซึ่งหัวหน้าฝ่ายเกษตรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อกำหนดหยอดเมล็ดข้าวโพด

Nextstep
จะทำการตรวจสอบผลของการกำจัดวัชพืช และหนอนกระทู้ ตลอดจนการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดในวันที่ 16 ม.ค. 63 อีกครั้ง

ทีมเหนือ 3 ฝ่ายโครงการพิเศษ

Comment here