SGC

สรุปผลการลงพื้นที่ จ.น่าน และ จ.ลำปาง วันที่ 25 ก.ย. 62 – 4 ต.ค. 62 ส่วนงานธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

วันที่ 25 กันยายน 2562 – 1 ตุลาคม 2562 ลงพื้นที่ โรงงานแปรรูปกาแฟบ้านสบขุ่น และสำนักงานฯ จังหวัดน่าน

โรงงานแปรรูปบ้านสบขุ่น

 1. จำลองสถานการณ์การรับซื้อกาแฟเชอร์รี่ และการแปรรูปกาแฟ ร่วมกับ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่นและเจ้าหน้าที่โรงแปรรูปกาแฟ
 2. วางระบบเอกสารในการควบคุมและติดตามกระบวนการผลิตในโรงแปรรูปกาแฟ ตั้งแต่ การรับซื้อวัตถุดิบกาแฟเชอร์รี่ การตรวจสอบคุณภาพ การเงินและบัญชี และการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์สุดท้าย
 3. สร้างความตระหนักในการผลิตกาแฟคุณภาพ ผ่านกิจกรรมให้ความรู้และ Workshop เรื่อง การแฟคุณภาพ เริ่มต้นจากในแปลง ผ่านการบรรยายและ Sensory Test (การทดสอบทางประสาทสัมผัส) ด้วยวิธี Cupping Test (การชิมกาแฟ) ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่น และเจ้าหน้าที่โรงงานแปรรูปกาแฟ โดยวิทยากร คุณณัฐพงษ์ ยังรอต ผู้จัดการฝ่าย(รักษาการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟเพื่อสังคมและชุมชน บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 4. สังเกตการณ์การติดตั้งเครื่องจักรและการสอนการใช้งานเครื่องจักร (On the Job Training) ในโรงแปรรูปกาแฟ
หารือเรื่อง ระบบเอกสารในโรงแปรรูปกาแฟบ้านสบขุ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงแปรรูปกาแฟบ้านสบขุ่นและตัวเเทนคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่น
จำลองสถานการณ์การรับซื้อกาแฟเชอร์รี่ และการบันทึกข้อมูลการรับซื้อกาแฟเชอร์รี่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงแปรรูปกาแฟบ้านสบขุ่น
กิจกรรมให้ความรู้และ Workshop เรื่อง การแฟคุณภาพ เริ่มต้นจากในแปลง ผ่านการบรรยายและ Sensory Test (การทดสอบทางประสาทสัมผัส) ด้วยวิธี Cupping Test (การชิมกาแฟ) โดยวิทยากร คุณณัฐพงษ์ ยังรอต ผู้จัดการฝ่าย(รักษาการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟเพื่อสังคมและชุมชน บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
กิจกรรมให้ความรู้และ Workshop เรื่อง การแฟคุณภาพ เริ่มต้นจากในแปลง ผ่านการบรรยายและ Sensory Test (การทดสอบทางประสาทสัมผัส) ด้วยวิธี Cupping Test (การชิมกาแฟ) โดยวิทยากร คุณณัฐพงษ์ ยังรอต ผู้จัดการฝ่าย(รักษาการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟเพื่อสังคมและชุมชน บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
กิจกรรมให้ความรู้และ Workshop เรื่อง การแฟคุณภาพ เริ่มต้นจากในแปลง ผ่านการบรรยายและ Sensory Test (การทดสอบทางประสาทสัมผัส) ด้วยวิธี Cupping Test (การชิมกาแฟ) โดยวิทยากร คุณณัฐพงษ์ ยังรอต ผู้จัดการฝ่าย(รักษาการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟเพื่อสังคมและชุมชน บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

สำนักงานฯ จังหวัดน่าน

 1. ออกแบบ Training Course ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร ประชาชน นักเรียน เยาวชน และคนรุ่นใหม่ จังหวัดน่าน
 2. วางแผนการจัดกิจกรรม Training Course ตลอดปี

วันที่ 2 – 4  ตุลาคม 2562 ลงพื้นที่ปลูกกาแฟ บ้านเล่าสู อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

โครงการ SE บ้านเล่าสู จังหวัดลำปาง

 1. ลงพื้นที่แปลงกาแฟสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านเล่าสู และพื้นที่ก่อสร้างโรงแปรรูปกาแฟบ้านเล่าสู
 2. หารือร่วมกันกับทีมงานในการพัฒนาให้เกิด SE กาแฟ บ้านเล่าสู รวมถึง Business Model เบื้องต้น
ลงพื้นที่ก่อสร้างโรงเเปรรูปกาแฟบ้านเล่าสู จ.ลำปาง
อาคารแปรรูปกาแฟ ขณะ กำลังดำเนินการก่อสร้าง
พื้นที่บ่อบำบัดน้ำทิ้งจากกระบวนการหมักเมือกและทำความสะอาดกาแฟ บริเวณด้านหลังอาคารแปรรูปกาแฟ
บริเวณสำหรับทำโรงตากกาแฟกะลา ด้านหน้าอาคารแปรรูปกาแฟ
ห้องจัดเก็บกาแฟกะลาที่ตากแห้งเเล้ว โดยจะมีการปรับปรุงเพิ่มคือ ติดตาข่ายกันสัตว์เเละเเมลงบริเวณช่องว่างระหว่างอาคารเเละหลังคา และบริเวณพื้นจะมีไม้พาเลทเป็นฐาน ก่อนจัดเรียงถุงกาแฟกะลาแห้ง
ต้นกาแฟอะราบิก้าในแปลงเกษตรกร มีอายุประมาณ 7 – 10 ปี ลำต้นสูง ประมาณ 3 เมตร ให้ผลผลิตสูง
(ลักษณะต้นสูงเกินไปเนื่องจากไม่เคยตัดเเต่งกิ่ง ทำให้เมื่อผลผลิตออกต้องนำไม้มาค้ำกิ่งและต้น)

โครงการ SE แม่แจ่ม

หารือร่วมกันกับทีมงานในการพัฒนาให้เกิด SE กาแฟ แม่แจ่ม รวมถึง Business Model เบื้องต้น

หารือร่วมกันกับทีมเหนือ 2 เรื่อง การพัฒนาให้เกิด SE กาแฟ แม่แจ่ม รวมถึง Business Model เบื้องต้น

การติดตามผล

 • วันที่ 7 ตุลาคม 62 ทีมงานเหนือ1 ส่งรายละเอียดพร้อมงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม Training Courses สำนักงาน จังหวัดน่าน
 • วันที่ 9 ตุลาคม 62  ทีมงานเหนือ2 ส่งรายละเอียดงบประมาณและ Lay Out โรงงานแปรรูปกาแฟบ้านเล่าสู จังหวัดลำปาง
 • วันที่ 15 ตุลาคม 62 ทีมงานเหนือ 2 ส่งรายละเอียดงบประมาณและโครงสร้างการบริหารงาน SE แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ 31 ตุลาคม 62 ส่งมอบโรงงานแปรรูปกาแฟบ้านสบขุ่น (วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอการยืนยันจาก บจ. เจริญโภคภัณ์วิศวกรรม)

Comment here