SGCสำนักงานน่าน

ทีมสำนักงานฯ น่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาอาชีพเกษตรและอาชีพทางเลือกจังหวัดน่าน (น่านฟอรั่ม)

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ทีมสำนักงานฯน่าน


ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาอาชีพเกษตรและอาชีพทางเลือกจังหวัดน่าน (น่านฟอรั่ม) ณ ห้องประชุมสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมีมูลนิธิฮักเมืองน่านและคณะทำงานน่านฟอรั่มเป็นคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นเชิงพื้นที่


จากจุดเริ่มต้นโครงการที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนน่านในหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็น “การทำมาหากินของคนน่าน” จึงได้พัฒนาโครงการในปีนี้ที่เน้นย้ำประเด็นการปรับเปลี่ยนพืชหรืออาชีพทางเลือกที่เหมาะสม สำหรับพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งนี้ มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อน และทิศทาง แนวโน้มการพัฒนาอาชีพร่วมกัน ได้แก่ เครือข่ายเกษตรกร พาณิชย์จังหวัดน่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตน่าน เลม่อนฟาร์ม และ ปศุสัตว์ทุ่งช้าง เป็นต้น

Next Step
ทางคณะทำงานน่านฟอรั่มจะทำการสรุปประเด็นในการหารือ และเรียนเชิญทางทีมสำนักงานฯน่านเข้าร่วมประชุมในเวทีอื่นๆอีกต่อไป

ในการนี้ทางทีมสำนักงานฯน่าน ได้แจ้งในที่ประชุมถึงการจัดตั้งสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดน่าน การดำเนินกิจกรรมต่างๆในสำนักงานฯ และได้เรียนเชิญคณะทำงานน่านฟอรั่มรวมไปถึงภาคีเครือข่ายอื่นๆ เข้ามาใข้ประโยชน์ในพื้นที่สำนักงานฯอีกด้วย

Comment here