SGCขอนแก่น

กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 รายงานจากพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ

Update: กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันที่ 5 ธันวาคม 2562
รายงานจากพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ
1.กลุ่มงานธนาคารชุมชนทุ่งโป่ง กลุ่มงานธนาคาร ชุมชนทุ่งโป่ง
– สรุปผลการดำเนินงาน ธนาคารชุมชนทุ่งโป่ง ครั้งที่ 7 ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวนสมาชิก จาก 102 ราย เพิ่มเป็น 104 ราย
ยอดหุ้นสะสมรายเดือน 2,669 หุ้น เป็นเงิน 26,690 บาท
ยอดเงิน สะสมรวมทั้งหมด 178,630.21บาท

2.กลุ่มงานหนุนเสริม การจัดการน้ำบาดาล
-ร่วมกับกระทรวงพลังงานจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิปิดทองหลังพระ
-ลงสำรวจบ่อบาดาลน้ำลึก 100-300 เมตร ของเกษตรกรจำนวน 3 ราย เป็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ระหว่างกระทรวงพลังงานจังหวัดขอนแก่น / ปิดทองหลังพระ / ท.ศ.จ. สำรวจบ่อน้ำบาดาลทั้ง 3 ราย เพื่อ เทียบราคาค่าใช้จ่าย ระหว่าง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กับระบบไฟฟ้า
-งบประมาณการดำเนินงาน จะสรุปอีกครั้งภายในเดือนมีนาคม2563
 1.กลุ่มผู้ได้รับประโยชจากการขุดเจาะบ่อบาดาลสมทบบางส่วง
2. สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงานร่วมกับ ท.ศ.จ.
-จากการสำรวจสรุปผลเบื้องต้น กระทรวงพลังงานจะสามารถดำเนินการ ติดตั้งระบบสูบน้ำได้ 2 ราย ภายในเดือน มีนาคม 2563
-พลังงานจังหวัด ขอความช่วยเหลือเรื่อง
-ความลึกของบ่อบาดาร
-ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในบ่อบาดาล
-สะเปคของปั๊มที่ได้ทำการติดตั้งไปแล้ว 1 ราย
เพื่อออกแบบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของปั๊มซับเมอร์ส
Next step
กลุ่มงานปุ๋ยหมักพอเพียง วันที่ 6 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการกลุ่มมงาน ปอเทืองติดตามการเพาะปลูกและเก็บต้นทุนการปลูก
-วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ดำเนินการก่อสร้างโรงปุ๋ย

รายงานจากพื้นที่ จ.ขอนแก่น ทีมภาคอีสาน 1

Comment here