SGCขอนแก่น

กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 รายงานจากพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ

Update: กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562
รายงานจากพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ
1.กลุ่มงานปุ๋ยหมักพอเพียง
– วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เก็บตัวอย่างปุ๋ย รอบการผลิตที่ 4/2562
ส่งตรวจ ณ.สถานีพัฒนาที่ดินเขตุ 5 เพื่อหาปริมาณธาตุอาหาร ที่มีในปุ๋ย และขอใบรับรองคุณภาพปุ๋ยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต้องมี
ธาตุ N หรือธาตุไนโตรเจน ธาตุ P หรือธาตุฟอสฟอรัส ธาตุ K หรือธาตุโพแทสเซียม
ที่มีในปุ๋ยหมักพอเพื่ยง

– วันที่ 4 ธันวาคม 2562
ติดต่อช่าง ประเมินค่าแรงการก่อสร้างโรงปุ๋ย
ช่างตีราคาค่าแรง ช่าง 1 คน บวกเครื่องมือราคา 4,000 บาท
เริ่มดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ดำเนินการก่อสร้างวันที่ 7 ธันวาคม 2562
Next step
กลุ่มงานปุ๋ยหมักพอเพียง วันที่ 6 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการกลุ่มงาน ปอเทือง ติดตามเก็บข้อมูลการเพาะปลูกและ เก็บต้นทุนการปลูก -วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ดำเนินการก่อสร้างโรงปุ๋ย
รายงานจากพื้นที่ จ.ขอนแก่น ทีมภาคอีสาน 1

Comment here