NEWS

วางศิลาฤกษ์สำนักงาน ด้านความยั่งยืน

วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ จ.น่าน – เครือเจริญโภคภัณฑ์เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเต็มพิกัด สร้าง “สำนักงานด้านความยั่งยืน” แห่งแรก ประเดิมที่จังหวัดน่าน  ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือในเขต ปิง-วัง-ยม-น่าน ที่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันนี้ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมี พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนีผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวรกิตติศรีทิพากรผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายนพปฎลเดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายจอมกิตติศิริกุลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงตัวแทนภาครัฐ ภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีดังกล่าว

นายนพปฎลเดชอุดมประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีนโยบายดำเนินธุรกิจภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักค่านิยม ‘3 ประโยชน์’ ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และสุดท้ายจึงเป็นบริษัท ด้วยยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเป็นทิศทาง ในการทำธุรกิจ คือ HEART – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยความถูกต้องที่ยั่งยืน HEALTH – มุ่งมั่นสร้างสุขอนามัยและสังคมที่ยั่งยืน HOME – มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  ทั้งนี้ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมหลากหลายโครงการในพื้นที่ภาคเหนือในเขต ปิง-วัง-ยม-น่าน ที่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชาชนชาวไทยในพื้นที่เกษตรกรรม และเป็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในการนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือของไทย จึงได้ก่อตั้ง สำนักงานด้านความยั่งยืน ขึ้นเป็นแห่งแรก ที่จังหวัดน่าน เพื่อที่จะให้สำนักงานด้านความยั่งยืนฯ แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่ จ.น่าน โดยสำนักงานด้านความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดน่าน ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้า ตรงข้ามกับวัดศรีพันต้น เขตเทศบาลเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 

นายจอมกิตติศิริกุลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ  เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าและภูเขา เป็นต้นเหตุของหมอกควันไฟป่าและภูเขาหัวโล้น ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความจริงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทุกมิติของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ โดยที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน ได้รับโอกาส และความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน เป็นอย่างดี อาทิ โครงการสบขุ่นโมเดล โครงการสานพลังประชารัฐพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน บ้านนาบง โครงการสวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย โครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร (จ.น่าน) โครงการน้ำพางโมเดล ฯลฯ โดยแต่ละโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาร่วมพัฒนางานด้านความยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้เข้ามาเชื่อมโยงการดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นำศักยภาพของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าพัฒนาร่วมมือกับเครือข่าย ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม

Comment here