PRสบขุ่น

เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำร่องฟื้นฟูป่าน่าน

คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าและภูเขา เป็นต้นเหตุของหมอกควันไฟป่าและภูเขาหัวโล้น ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความจริงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทุกมิติของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ โดยที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน ได้รับโอกาส และความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน เป็นอย่างดี อาทิ โครงการสบขุ่นโมเดล

สำหรับโครงการสบขุ่นโมเดลที่ทางเครือฯเข้าไปร่วมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรด้วยการส่งเสริมการปลูกกาแฟนั้น คุณจอมกิตติ เปิดเผยว่าขณะนี้โครงการมีความคืบหน้าตามเป้าหมายและแผนงานทั้งในส่วนของการส่งเสริมการปลูกกาแฟซึ่งเกษตรกรกำลังจะมีผลผลิตออกมา ทางโครงการยังได้เริ่มก่อสร้างโรงแปรรูปกาแฟเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร โดยมีการก่อสร้าง ขึ้นอาคารหลักแล้ว

คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามแผนงาน ราวปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ขณะเดียวกันมีการนำเครื่องแปรรูปกาแฟเข้ามาทดลองติดตั้งแล้วเช่นกัน ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการ เกิดความเชื่อมั่น ในการเอาจริงเอาจัง ของเครือในการเข้าไปพัฒนา นอกจากนั้นทางทีมยังได้จัดฝึกอบรม และพาเกษตรกรเรียนรู้ทดสอบเครื่องแปรรูป ตลอดระยะการสอนเกษตรกรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจฝึกฝน เพื่อยกระดับการพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต

Comment here